ARKIV

Regulerer konkurranseklausuler

april 28, 2016 6:43 pm

Når en optimal samarbeidspartner dukker opp, vil de fleste holde tempoet oppe. Men hastverk kan fort bli lastverk – særlig dersom avtalen inneholder konkurranseklausuler. Nå er dette regulert i en ny lov.

 

Direktesalgsbransjen er full av avtaler mellom selskaper og deres distributører. Ofte setter disse begrensninger for muligheten til selv å velge fritt når arbeidsforholdet opphører. Det er bedriftshemmeligheter, kundeforhold og know-how utviklet i virksomheten som er de vanligste grunnene til slike konkurranseklausuler.

Opp gjennom årene har mange slike avtaler har ført til konflikt, og blitt ”advokatmat” – rett og slett på grunn av uklarheter og dårlig kontroll med hva avtalene i realiteten omfatter.

Solberg-regjeringen la i 2015 frem forslag til lovregulering av konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. De nye reglene trådte i kraft 1. januar i år. Alle nye avtaler inngått etter dette må være i overenstemmelse med loven, og eldre avtaler må endres i tråd med nye regler innen 1. januar 2017.

Kundeklausuler

Kundeklausulene innebærer en begrensning for arbeidstaker til å «stjele» arbeidsgivers kunder. I henhold til de nye reglene er kundeklausulene begrenset til at arbeidstaker ikke kan ta kontakt med kunder som arbeidstakeren har hatt kontakt med, eller ansvaret for, de siste 12 månedene forut for arbeidsforholdets opphør.

En slik avtale må være skriftlig og kan maksimalt gjøres gjeldende for 12 måneder etter at arbeidsforholdet er opphørt. Arbeidstaker kan også forlange en redegjørelse for kundeklausulen innenfor de samme frister som gjelder for konkurranseklausuler. Redegjørelsen fra arbeidsgiver må også inneholde hvilke kunder arbeidstaker ikke har anledning til å kontakte.

Dette punktet vil selvfølgelig være spesielt utfordrende for arbeidsgiver i tilfeller arbeidstakerne arbeider selvstendig, og selv har ansvar for kundekontakt og –oppfølging, slik tilfellet ofte er i Direktesalgsbransjen.

Det er ikke krav om at arbeidsgiveren yter noen økonomisk kompensasjon for oppfyllelsen av en kundeklausul.

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler skal være skriftlige. Klausulen kan i praksis også avtales etter at ansettelsesavtale er inngått. Det mest praktiske er likevel at konkurranseklausuler avtales i ansettelsesavtalen.

Rekrutteringsklausuler

Rekrutteringsklausuler innebærer en avtale mellom arbeidsgiver og en virksomhet om ikke å rekruttere hverandres arbeidstakere.

Denne type rekrutteringsklausuler er det som hovedregel ikke adgang til å avtale. En rekrutteringsklausul kan imidlertid avtales ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse, og gjøres gjeldende under forhandlingene og i inntil seks måneder etter at forhandlingene er avsluttet. En rekrutteringsklausul kan også inngås fra tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen og gjøres gjeldende i inntil seks måneder, dersom arbeidsgiver skriftlig har informert alle berørte arbeidstakere. Det er unntak, blant annet for øverste leder i en bedrift på visse vilkår.

Avtaler må endres

Avtaler som er inngått før 1. januar 2016 og som inneholder klausuler som nevnt over, må endres i tråd med de nye reglene innen 1. januar 2017. Fra 1. januar 2017 gjelder de nye reglene alle avtaler med denne type klausuler.

Du kan lese en mer omfattende artikkel her: