ARKIV

Kravene for å kunne angre på kjøpet

september 25, 2020 11:57 am

Returer er neppe et stort problem for deg, men det er uansett viktig at du kjenner reglene godt og kan svare på spørsmål fra kundene dine. Alt vi skriver her baserer seg på Forbrukerrådets veileder. Hvis du virkelig vil bli ekspert på området, finner du den her:

Når forbrukeren ønsker å gjøre angreretten gjeldende må vedkommende gi klar melding til den næringsdrivende om at han/hun angrer på kjøpet. Meldingen må gis før angrefristen har utløpt.

Den næringsdrivende skal tilbakeføre det forbrukeren har betalt den nærings­drivende. Tilbakebetalingen skal skje ved samme betalingsmiddel som forbrukeren benyt­tet, med mindre forbrukeren uttrykkelig har akseptert f.eks. en tilgodelapp, byttelapp eller lignende på tilsvarende verdi.

Må ikke bruke angrerettskjemaet

Når forbrukeren vil angre, er det frivillig å benytte det standard angreskjemaet som skal følge med avtalen/leveransen. Men dersom dette ikke benyttes, må forbrukeren gi melding en «annen utve­tydig erklæring». Det må altså fremgå klart at forbrukeren ønsker å angre på kjøpet. Kunden din kan f.eks. skrive at avtalen ønskes terminert, kansellert, avsluttet, eller at han/hun ønsker å trekke seg fra avtalen.

Dersom forbrukeren unnlater å hente varene på posten uten å sende egen mel­ding til den næringsdrivende om at han/hun vil angre, kan det ikke legges til grunn at angrerett er gjort gjeldende.

Fristens lengde er 14 dager både for avtaler om tjenester og varer. I fristen inkluderes alle kalen­derdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller på en helligdag, for­lenges fristen til nærmeste virkedag.

Abonnement salg

Ved avtaler om regelmessig levering av identiske varer, regnes angrefristen fra den dagen forbrukeren mottar den første varen. Dette vil gjelde både ved tegning av abonnement, og ved regelmessig tilsendelse av varer over en bestemt periode.

Det betyr at ved inngåelse av avtale om abonnement på kjøp av kosttilskudd eller helsekost, løper fristen fra dagen etter at forbrukeren fikk den første varen i sin fysiske besittelse.

Hvordan skal returen skje

Vær klar over at angrerettloven pålegger forbrukeren å sende varen tilbake uten unødig opp­hold. Dette skal skje senest innen 14 dager fra meddelelse om angrerett er gitt. Du kan selvfølgelig tilby deg å hente varene. Forbrukeren skal betale returkostnadene og eventuelt dekke en verdikompensasjon som skyldes undersøkelse og håndtering av varen.

Forbrukeren har risikoen for varen mens den er i hans/hennes fysiske besittelse.

Det er forbrukeren som har bevisbyrden for at varen er sendt i retur, for eksempel i form av en kvittering.

Loven regulerer ikke spørsmålet om hvem som har risikoen for varen under selv returforsendelsen. Dette reguleres i stedet av forbru­kerkjøpslovens regler, som pålegger selgeren risikoen for varen under retur­forsendelsen, dersom returen gjennomføres i anledning forbrukers utøvelse av angrerett.

Det er normalt forbrukeren som må betale de direkte kostnadene ved retur av varene. I tillegg vil også andre utgif­ter, som f.eks. utgifter til innkjøp av ny emballasje til returen, kunne omfattes. Forbrukeren kan selv velge å bringe varen tilbake til den næringsdrivende der­som forbrukeren ønsker det.

Når skal det betales tilbake

Den næringsdrivende har rett til å vente med å tilbakebetale beløpet til forbru­keren til varene er mottatt i retur, eller til forbrukeren har lagt frem dokumen­tasjon på at varene er sendt i retur.

Forbrukeren har rett til å undersøke varen uten at det får betydning for angre­retten, og uten at det utløser noen betalingsplikt. En slik undersøkelse vil ofte kunne være nødvendig for at forbrukeren skal kunne ta stilling til om han/hun ønsker å angre på kjøpet.

Dersom undersøkelsen går utover det som er naturlig og nødvendig for å fast­slå «varenes art, egenskaper og funksjon», vil forbrukeren kunne holdes øko­nomisk ansvarlig for en eventuell verdireduksjon som skyldes forbrukerens håndtering av varen.

Det er viktige unntak

Det er ikke angrerett på forseglede varer som av hensyn til helsevern og hygiene ikke er egnet for retur og hvor forseglingen er brutt etter levering. Dette gjelder for eksempel kosmetiske varer som leppestift, helsekostprodukter og undertøy.

Ved kjøp og salg av varer og tjenester utenom faste forretningslokaler kom­mer angrerettloven ikke til anvendelse når det samlede beløpet som forbruke­ren skal betale, inkludert eventuelle frakt- og tilleggskostnader, er kr 300 eller lavere.

Dette ble et langt mandagsbrev, men det var nødvendig for et omfattende  emne som dette. Vi lover å fatte oss i korthet neste mandag!

Ha en god og suksessfull uke, hilsen oss i Direktesalgsforbundet.