ARKIV

Fare for å betale moms to ganger

desember 5, 2014 12:50 pm

Regjeringen foreslår å heve den generelle beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret fra 50.000 til 150.000 kroner. Blir det en fordel for et stort antall små virksomheter når de slipper å forholde seg til de administrative forpliktelsene som følger av merverdiavgiftssystemet?

 

For samtidig mister de retten til fradrag for inngående merverdiavgift. Det kan skape problemer for mange nyetablerte i direktesalgsbransjen.

Skatteetaten argumenterer, fornuftig nok, med at dette vil redusere «papirmølle» for virksomhetene og for Skatteetaten. For næringslivet er hevet beløpsgrense anslått å gi om lag 90 millioner kroner i reduserte administrative kostnader per år.

Reglene er nå slik at om du selger for mer enn kr. 50.000,- i løpet av et år, skal virksomheten registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Da får du en plikt til å ilegge utgående merverdiavgift på omsetningen og rett til å kreve fradrag for inngående merverdiavgift.

Mange små virksomheter har større fradrag for inngående merverdiavgift – enn utgående merverdiavgift. Det vil si at virksomhetene får tilbakebetalt, og mottar en utbetaling fra Staten.

– Sakt på en enkel måte for vår bransje, – vil det kunne skje at selgeren må betale moms to ganger. Først fordi man ikke får fradrag for inngående merverdiavgift når varepartiet kjøpes fra leverandøren – og så kreve inn moms som overføres til Staten når man selger, sier Jan-Fredrik Torgersen i Direktesalgsforbundet. Den som selger for 150.000 kroner eller mindre pr. år, vil derfor får en svært vanskelig situasjon.

• Reglene trer i kraft fra 1/1-2015
• Reglene gis tilbakevirkende kraft. Dette betyr at dersom en i år 2012, 2013 og 2014 har hatt omsetning under kr 150.000 vil en bli slettet fra 1/1-2015.
• Det legges opp til at Skatteetaten kan starte utsendelse av varsel om sletting så raskt som mulig etter Stortingets eventuelle lovvedtak.
• Det innføres en beskyttende overgangsordning som sikrer at driftsmidler kjøpt innen utgangen av 2014 ikke medfører plikt til justering eller tilbakeføring av fradragsført moms.
• Finansdepartementet har også gitt Skattedirektoratet i oppgave å utrede konsekvensen av å heve beløpsgrensen for fritak fra plikten til å levere næringsoppgave til tilsvarende beløp.

Når virksomheten er merverdiavgifts-registrert, skal det legges til mva. fra og med den fakturaen/det salget som overstiger beløpsterskelen. Du kan derimot ikke inkludere merverdiavgift på den aktuelle fakturaen før registreringen i Merverdiavgiftsregisteret er foretatt.

I visse tilfeller kan det være aktuelt for deg å søke om registrering før omsetningen når grensen på 50 000 kroner (forhåndsregistrering). For å kunne forhåndsregistreres må du enten ha foretatt anskaffelser for minst 250 000 kroner som har direkte sammenheng med senere merverdiavgiftspliktig omsetning, eller at den merverdiavgiftspliktige omsetningen vil overstige beløpsgrensen senest innen tre uker fra det tidspunktet omsetningen igangsettes.

Det er imidlertid ikke adgang til forhåndsregistrering for betydelige anskaffelser dersom det antas at det vil gå mindre enn fire måneder fra søknadstidspunktet til registreringsgrensen nås.

Får du innvilget forhåndsregistrering, vil du få fradrag for inngående avgift når virksomheten kjøper inn utstyr før omsetningen er kommet i gang.

Kilder: Finansdepartementet og Statsbudsjettet 2015: Prop. 1 LS (2014-2015) kapittel 6