Direktesalgsforbundets lover

Disse lovene ble vedtatt på et ekstraordinært årsmøte den 12. juni 2001, med tillegg som ble vedtatt den 2. mars 2004. Disse lovene erstatter lovene fra 1973.

§1. Navn
Forbundets navn er DIREKTESALGSFORBUNDET , kan også forkortes til DF.
I internasjonal sammenheng kan DSA Norway benyttes.

§ 2. Organisasjon.
Forbundet er en sammenslutning av selskaper som driver direktesalg. (Definisjon, se § 4)

Styret har sitt sete i Oslo.
Forbundets besluttende organ er:

medlemsmøte eller styremøte (§ 8)

årsmøte (§ 9)

ekstraordinært årsmøte (§ 10)

§ 3. Tilslutninger
Forbundet er et upolitisk og uavhengig forbund.

Forbundet er medlem i FEDSA (Federation of European Direct Selling Association) og WFDSA (World Federation of Direct Selling Association). Forbundets formann er automatisk forbundets delegat til møter i FEDSA og WFDSA, hvis ikke annet besluttes på ordinært eller ekstraordinært årsmøtet.

Forbundet kan inngå andre medlemskap og samarbeid med andre foreninger og ev. forbund dersom årsmøtet vedtar dette med 2/3 flertall.

§ 4. Definisjon
Direktesalg er markedsføring av forbruksvarer og tjenester direkte til forbruker gjennom salg person til person. Salget skjer i forbrukerens hjem, arbeidsplass eller andre steder utenfor fast utsalgssted.

Et typisk direktesalg skjer gjennom en presentasjon eller demonstrasjon av produktet av en selger, normalt kalt en direkteselger.

§ 5. Målsetting
Forbundets målsetting skal være:

Å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål vedr. direktesalg, herunder arbeide aktivt for at norske lover og forskrifter så vel overholdes som tilpasses våre interesser.
Å beskytte konsumentenes rettmessige interesser overfor direktesalgsfirmaer.
Å forbedre samfunnets syn på dem som har sitt daglige arbeid i yrket samt være medlemmenes talerør overfor myndigheter og presse m.m.
Å høyne direktesalgsbransjens generelle anseelse og seriøsitet.
Å påvirke til bedre opplæring og trening av selgere som arbeider i direktesalg.
Å samle inn og publisere materiale som har til hensikt å gi allsidig informasjon om direktesalg.
§ 6.A Medlemskap
Som medlem kan bedrifter opptas som driver direktesalg gjennom fast ansatte selgere eller selvstendige selgere.

Bedrifter som driver direktesalg kan søke om medlemskap. Slik søknad skal skje på blankett fastsatt av forbundet, og skal inneholde opplysninger som bedriftens navn, adresse, org. nr., bransje, kundegrupper, omsetning og antall ansatte selgere/selvstendige selgere ved utgangen av siste halvår. Videre skal den søkende bedrift besvare diverse spørsmål på tilsendt spørreskjema som skal returneres sammen med søknaden. Før søknaden behandles, mottar det søkende firma opplysninger om forbundets medlemsbedrifter samt styrets sammensetning.

En representant fra bedriften som søker medlemskap vil bli innkalt til første styremøte for å presentere sin virksomhet. De øvrige medlemmene kan stille spørsmål.

En forutsetning for opptak i forbundet er at det enkelte firma forplikter seg til å følge og virke innenfor rammen av norske lover, forbundet Lover og Etiske Regler.

Bedrifter som er videreforhandlere for medlemsbedrifter gis samme status som det fast ansatte personell i medlemsbedriften.

Styremøtet under ledelse av formannen, beslutter om søknaden skal bifalles eller ikke. Dersom møtet mener at grunnlaget for vedtak er for spinkelt, kan det gjøres vedtak om at opptak eller avslag utsettes til neste møte.

Dersom den søkende bedrift blir nektet medlemskap kan bedriften kreve at søknaden behandles på årsmøtet ev. ekstraordinært årsmøte.

Medlemskap innvilges for et prøveår, og etter ett år blir medlemskapet vurdert og ev. innvilget fullverdig medlemskap. Formannen sørger for at det i løpet av prøveåret holdes oppfølgingsmøte med nye medlemsbedrifter.

Når en bedrift er opptatt som fullverdig medlem gis den rett til å benytte DF’s navn og logo i trykksaker, annonser m.m. Navn og logo kan benyttes etter forbundet regler.

§ 6.B. Opptak og medlemskap
Oppstart/ innmeldingsavgift må stå i naturlig samsvar med det distributøren får igjen for medlemskapet.
Angrefristen for oppstart/ innmelding bør være så lang som mulig, men minimum 28 dager. Inntil 10 % av innmeldingsavgiften og startpakken kan trekkes fra som behandlingsgebyr. Inneholder startpakken produkter, skal disse returneres i salgbar stand.
Direkteselgerne** skal til enhver tid ha mulighet for å slutte, og få tilbake pengene for produkter* som er i salgbar stand. Inntil 10 % kan trekkes fra i behandlingsgebyr. Produktene må være kjøpt innen de tolv siste månedene, og kjøpet må dokumenteres.
Direkteselgerne** skal ha krav på å få informasjon om grunnlaget for sin provisjon.
Selskapet må ha reelle produkter* for salg.
Provisjoner skal i prinsippet utbetales på grunnlag av salg av produkter*.
I den grad det utbetales bonus for rekruttering av nye medlemmer/ direkteselgere**, skal denne bonusen ikke overstige bonus/ provisjon fra salg av produkter*.
Det er ikke lov å kjøpe seg inn på forskjellige nivåer i organisasjonen for å oppnå høyere bonuser/provisjoner.
Alle firmaer må ha en fast og tilgjengelig, offisiell talsmann for det Norske markedet.
Det må finnes offisiell norsk presentasjonsmateriell som forteller hvordan utbetalingsplanen fungerer.
Opplæring av nye distributører skal i utgangspunktet være gratis. Selskapet kan ikke kreve betaling for deltagelse for nye direkteselgere** på obligatoriske opplæringsmøter.
Systematisk verving i andre selskaps organisasjoner er ulovlig.
Dersom et allerede eksisterende selskap endrer sin struktur eller markedsføringsplan, skal selskapet på nytt evalueres for å bestemme om de holder seg innenfor de lover som er angitt ovenfor.
Forbundet vil bruke punktene ovenfor i en helhetsvurdering og realitetsvurdering, i forbindelse med opptak av nye medlemmer.

* Produkter innbefatter også tjenester et selskap yter.

** En Direkteselger er en person som selger produkter direkte til sluttbruker.

Direkteselgeren kan også være en selvstendig forretningseier.

§ 7. Serviceavgift
Virksomhetens økonomiske drift sikres gjennom direkte serviceavgift.

Innmeldelsesavgift og serviceavgift fastsettes på årsmøtet for inneværende år og utfaktureres etter årsmøtet og gjelder for inneværende kalenderår. Serviceavgiften skal bestå av en fast del som alle medlemmer betaler samt en variabel del som de fullverdige medlemmene skal betale. Den variable avgiften kan være degressiv i forhold til bedriftens omsetning. Serviceavgiften for et selskap skal ikke overskride 20% av forbundets totale serviceavgift. Grunnlaget for den variable delen er bedriftens omsetning ihht. offisielt regnskap for bedriften i foregående kalenderår.

Dersom styret finner det nødvendig, kan det med 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte vedtas at det skal innkreves en ekstraordinær kontingent.

Ved opptak av nytt medlem faktureres innmeldelsesavgiften samt den faste serviceavgiften. Den faste serviceavgiften for resterende del av opptaksåret er enten 1/1 ev. 1/2 avhengig av hvor mye av året som gjenstår.

Det år en bedrift blir tatt opp som fullverdig medlem, betales ordinær fast serviceavgift og den variable serviceavgiften for resterende del av året er enten 1/1 ev.1/2 avhengig hvor mye av året som gjenstår.

Innbetalt avgift til forbundet tilbakebetales ikke ved eventuell eksklusjon eller utmelding. Ved forbundets oppløsning skal forbundets midler disponeres ifølge årsmøtes beslutning.

§ 8. Styre
Forbundet ledes enten av en representant fra alle medlemsbedrifter, eller av et styre på minst 5 medlemmer som velges blant de fullverdige medlemsbedriftene samt 2 varamedlemmer. Formann og viseformann velges av årsmøtet. Øvrige verv innen styret velges av styret selv. Ved et valgt styre velges alle styremedlemmene for 2 år, dvs. fra et årsmøte til og med årsmøtet om 2 år. Styrets sammensetning skal om mulig gjenspeile fordelingen mellom de forskjellige salgsformer medlemmene representerer.

Ved et valgt styre er medlemmene personlig valgt. Dersom vedkommende slutter i sin bedrift, trer han ut av styrt og erstattes av 1. varamedlem. Så lenge han er ansatt i en av forbundets medlemsbedrifter kan han imidlertid være med i styret.

Formannen innkaller til medlemsmøte/styremøte. Skriftlig innkallelse, samt dagsorden skal sendes medlemmene minst 14 dager i forveien.

Hvert styremedlem har en stemme i styret. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Dersom medlemmene finner det hensiktsmessig at en ekstern person velges til formann eller styremedlem og han ikke representerer en av medlemsbedriftene har han egen stemme. Ekstrarepresentanter fra medlemsbedriftene har talerett men ikke stemmerett.

For at styremøtet er beslutningsdyktig må minst 2/3 av de fullverdige medlemmene være tilstede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall (blant de fremmøtte).

Det pålegges styret å føre møteprotokoll og kopi skal sendes til alle medlemsbedriftene.

§ 9. Årsmøte
Forbundets arbeidsår er fra 1.1 til 31.12. Forbundet holder før den 31.3 hvert år årsmøte på tid og sted som styret bestemmer.

Skriftlig innkallelse, samt dagsorden skal sendes medlemmene minst 30 dager i forveien.

Valgkomiteens forslag til nytt styre samt regnskap for foregående år og revisors beretning skal sendes ut senest 7 dager før møtet.

Ved årsmøte skal følgende behandles:

Valg av ordstyrer.
Valg av protokollfører.
Godkjennelse av innkalling.
Fastsettelse og godkjenning av dagsorden.
Styrets årsberetning.
Spørsmål om fastsettelse av balanseregning og disposisjon av overskudd eller underskudd i virksomheten og revisors beretning. Godkjennelse og ansvarsfrihet for styret.
Valg:
Formann velges for en periode på 2 år.
Viseformann velges for periode på 2 år.
(Formann og viseformann velges annen hvert år.)
Øvrige styremedlemmer, minst 3, velges for 2 år.
Varamedlemmer, 1. og. 2., velges for 2 år.
Valgkomité på 2 personer velges for 2 år.
(En representant utgår hvert år og ny velges.)
Revisor velges for 1 år.
Godkjenning av styrets forslag til aktivitetsplan, budsjett og kontingent for inneværende år.
Spørsmål i direkte sammenheng med ovennevnte punkter som medlemmer senest 8 dager før årsmøtet skriftlig har anmeldt til styret for behandling på årsmøtet.
Øvrige spørsmål som av styret er oppsatt på dagsorden.
Eventuelt.
Kopi av møteprotokoll skal sendes til alle medlemsbedriftene.
§ 10. Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte, når minst 1/3 av medlemmene eller formannen krever det, med minst 8 dagers varsel.

Ved ekstraordinært årsmøte skal følgende behandles:

Punkt 1- 4 som under årsmøte
Punkt 5 – 9 hvis det ble vedtatt på ordinært ev. ekstraordinært årsmøte å ta dette opp igjen.
Punkt 10 – 11 som under årsmøte.

Kopi av møteprotokoll skal sendes til alle medlemsbedriftene.

§ 11. Regnskap og revisor
Regnskap avsluttes pr. den 31.12 med driftsregnskap og balanse.

Til gjennomgang av forbunds regnskaper, velges på årsmøtet en revisor.

§ 12. Etiske Regler
Forbundet har Etiske Regler som er strenge retningslinjer som dekker både selgernes og selskapenes oppførsel overfor kunder og konkurrenter. Styret skal aktivt arbeide for at disse regler etterleves av medlemsbedriftene.

§ 13. Utmeldelse og utelukkelse
Medlemsbedrifter som ønsker å melde seg ut av forbundet skal melde dette skriftlig til forbundets formann.

Medlem som tross anmodning ikke har betalt serviceavgift kan bli ekskludert av forbundet.

Dersom et medlem, i følge styrets mening, ikke har virket innenfor rammen av forbundets Lover og Etiske Regler, misbruk av forbundets navn og/eller logo eller på annen måte skadet forbundets renommé, vil få skriftlig melding om forholdet som en advarsel. Dersom forholdet ikke retter seg innen rimelig tid etter advarselen, kan bedriften ekskluderes fra forbundet med vedtak på årsmøtet ev. ekstraordinært årsmøte.

Dersom en medlemsbedrift viser liten eller ingen interesse for forbundets aktiviteter, og ikke har møtt på forbundets to siste årsmøter, kan årsmøtet med 2/3 flertall ekskludere bedriften.

Hvis medlemskap opphører skal brevpapir, legitimasjonskort, brosjyrer m.m. med forbundets navn og/el. logo ikke lenger benyttes og skal makuleres.

§ 14. Klager og tvister
Klager skal inngis skriftlig til styret v/formannen og skal behandles på første møte. Den berørte medlemsbedrift skal møte og kunne gi sin forklaring. Ved en eventuell avstemming har verken den klagende bedrift eller den berørte bedrift ikke stemmerett. Den berørte bedrift har anledning til å påpeke at en eller flere av medlemsbedriftene er inhabile. Dette vurderes av styret.

Vedtak kan innklages for Code Administrator.

§ 15. Code Administrator
Innenfor forbundet skal det finnes en Code Administrator, som er en utenforstående jurist som har som oppgave å:

kontrollere blivende medlemmer at de følger Etiske Regler
påse at kunders berettigede klager rettes opp.
påse at direkteselgerne behandles korrekt og at kontrakten mellom firma skjer på en etisk riktig måte.
Vedtak kan innklages for årsmøte for endelig vedtak.

Årsrapport skrives av Code administrator og fremlegges på årsmøtet.

§ 16. Endring av lover
Beslutning om endring av forbundets lover skal besluttes på to årsmøter ev. ekstraordinært årsmøte, hvorav et må være ordinært årsmøte. Det skal være minst 2/3 flertall blant fullverdige medlemmer som har møtt.

§17. Oppløsning
Beslutning om oppløsning av forbundet skal besluttes av to på hverandre følgende årsmøter, hvorav det første skal være ordinært årsmøte. Beslutning om oppløsning av forbundet skal innbefatte bestemmelser om disposisjon av forbundets midler.